Saturday, 14 November 2009

ေမာင္နတ္ႀကီး (၁၁)

ေလာက၌ ေလာကနီတိႏွင့္ ေလာကက်င့္၀တ္တုိ႔ရွိသကဲ့သုိ႔၊ အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခု၌ အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒရွိသကဲ့သုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္၌လည္း သာသနာ့နီတိရွိ၏။ သာသနာ့ဥပေဒရွိ၏။ သာသနာ့စည္းကမ္းရွိ၏။ သာသနာ့အဖြဲ႔အစည္းသည္ ပရမ္းပတာအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးမဟုတ္။ က်စ္လစ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထား၏။ ခုိင္မာစြာ စုရုံးထား၏။ က်နစြာ တည္ေဆာက္ထား၏။ အလုပ္ရုံတစ္ခု၌ အလုပ္သမားမခန္႔မီ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေလ့ရွိၿပီး သတ္မွတ္ပညာအရည္အခ်င္းမျပည့္မီသူတုိ႔အား အလုပ္မခန္႔သကဲ့သုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခ်င္သူတုိ႔အားလည္း ရဟန္းပရိသတ္အလည္၌ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။ ေမးျမန္း၏။ စစ္ေဆး၏။
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမွ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳ၏။

အမွန္မွာမူ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ လုံး၀ အရည္အခ်င္းမမီေပ။ စံမမီေပ။ ျပည့္စုံမႈမရွိေပ။ စာေမးပြဲစကားျဖင့္ေျပာရပါမူ စာမက်က္ဘဲ၊ စာမရဘဲ စာေမးပြဲေျဖသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ မည္သုိ႔ စာေမးပြဲေအာင္လိမ့္မည္နည္း။ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ အဖကုိသတ္ခဲ့၏။ အမိကုိ သတ္ခ့ဲ၏။ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားကုိ သတ္ခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ ကံႀကီးထုိက္ေနသူျဖစ္၏။ ကံႀကီးထုိက္သူတုိ႔အား သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း လုံး၀ခြင့္မျပဳေပ။

ကံႀကီး(အနႏၱရိယ)သည္ ငါးမ်ိဳးရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဥၥာနႏၱရိယ (ပဥၥ= ။ အနႏၱရိယ= ကံႀကီး) ကံဟု အမည္ရ၏။ ထုိငါးမ်ိဳးတုိ႔မွာ----
၁။ မာတုဃာတကကံ= အမိကုိ သတ္ျဖတ္သည့္ကံ
၂။ ပိတုဃာတကကံ= အဖကို သတ္ျဖတ္သည့္ကံ
၃။ အရဟႏၱဃာတကကံ= ရဟႏၱာကုိ သတ္ျဖတ္သည့္ ကံ
၄။ ေလာဟိတုပၸါဒကကံ= ဘုရားရွင္ကုိ ေသြးစိမ္းတည္ေစသည့္ကံ
၅။ သံဃေဘဒကကံ= ညီညြတ္ေနသည့္ သံဃာေတာ္တုိ႔အား ကြဲျပားေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ကံတုိ႔ပင္တည္း။

ထုိကံႀကီးငါးပါးထဲက တစ္ပါးပါးကုိ က်ဴးလြန္ထားေသာသူသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရဟန္းအျဖစ္ကုိ မရရွိႏုိင္ေပ။ ထုိငါးပါးမွတစ္ပါး အျခားေသာ ရဟန္းအျဖစ္ကုိ တားျမစ္တတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေသး၏။ ဥပမာ။ အသက္ႏွစ္ဆယ္မျပည့္ေသးသူ၊ ေမြးရာပါ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ ့ယြင္းလာသူ စသည့္ သူတုိ႔ပင္တည္း။ အကယ္၍ ထုိသူတုိ႔အား ရဟန္းခံမႈကုိ ျပဳလုပ္ေပးျငားအ့ံ။ ရဟန္းေလာင္းသည္လည္း ရဟန္းမျဖစ္၊ ရဟန္းခံေပးသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာလည္း အျပစ္ရေလ၏။

ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ ကံႀကီးငါးပါးထဲမွ ပထမသုံးပါးကုိ က်ဴးလြန္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ရဟန္းပရိသတ္ေရွ ့၌ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးကုိ မွန္ကန္စြာ မေျဖဆုိခဲ့ေပ။ လိမ္ညာေျဖဆုိခဲ့၏။ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ သူ၏ သရုပ္မွန္ကုိ မသိရိွၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရဟန္းခံေပးလုိက္ၾက၏။ စာေမးပြဲစကားျဖင့္ ဆုိရပါမူ သူသည္ စာေမးပြဲကုိ ခုိးေျဖ၍ ေအာင္၏။ ပုိက္ဆံေပး၍ ေအာင္၏။ ေအာင္လက္မွတ္ကုိ ၀ယ္ယူ၍ ေအာင္ျမင္၏။ အမွန္မွာ သူသည္ စာေမးပြဲတကယ္ေအာင္သူမဟုတ္ေပ။ အတုအေယာင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။

ထုိနည္းအတူပင္ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ ရဟန္းဘ၀ကုိ ခုိးၿပီး ရယူလုိက္၏။ လိမ္လည္၍ ရယူလုိက္၏။ သကၤန္း၀တ္ၿပီး ရယူထားလုိက္၏။ အမွန္မွာ သူသည္ ရဟန္းအစစ္မဟုတ္ေပ။ ရဟန္းအတုသာတည္း။ သကၤန္း၀တ္ထားသည့္ ရဟန္းတုမွ်သာတည္း။ သူသည္ ရဟန္းအသြင္ ခုိးယူလုိက္၏။ ရဟန္း၏ ၀ါစဥ္အေရအတြက္တုိ႔ကုိလည္း ခုိးယူ၏။ ထိုသည္ကုိ ဘာသာေရးစကားျဖင့္ေျပာရပါမူ လိင္ခုိး ေထရ္ခုိး ဟုေခၚ၏။ အျပစ္ႀကီးေလစြ။

"ဒီေန႔ကစၿပီး ေမာင္နတ္ႀကီး အမည္ေပ်ာက္၍ မဟာေဒ၀ ဟု အမည္တြင္ေစ"

ေမာင္နတ္ႀကီးကုိ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးမွ ဘြဲ႔နာမည္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသူတုိ႔အား မူလလူ၀တ္ေၾကာင္ အမည္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး သာမေဏ (သုိ႔) ရဟန္း အမည္ကုိ ပါဠိအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ့ရွိ၏။ ေမာင္နတ္ႀကီးသည္ ေမာင္နတ္ႀကီးအမည္မွ မဟာေဒ၀ အမည္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းသြား၏။ ခင္မ်ား.. က်ေနာ္.. မင္း..... ငါ .. စသည့္ လူ႔အသုံးအႏႈန္းမ်ားမွ အရွင္ဘုရား... တပည့္ေတာ္.. စသည့္ သာသနာ့အသုံးအႏႈန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းသြား၏။ သာသနာ့ေဘာင္ႏွင့္လူ႔ေဘာင္တုိ႔ကား အေျခခံမွစ၍ ဤကဲ့သို႔ ကြာျခား၏။ သီးသန္႔ျဖစ္၏။ တစ္ကန္႔စီျဖစ္၏။ အဓိကက်သည့္အစိတ္အပုိင္းတုိ႔ကုိမူ ရွင္းျပဖြယ္လုိအံ့မထင္ေတာ့ေပ။ လြန္စြာမွ ကြဲျပားျခားနားမည္မွာ ေသခ်ာလွေပေတာ့၏။

ေမာင္နတ္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) မဟာေဒ၀သည္ သကၤန္း၀တ္ျဖင့္ ေနထုိင္ရသည္ကုိ ႏွစ္သက္၏။ ေပ်ာ္ရႊင္၏။ ေက်နပ္၏။ ေအးခ်မ္း၏။ ဆိတ္ၿငိမ္၏။ စိတ္ၿငိမ္၏။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို လုိက္နာ၏။ စာႀကိဳးစား၏။ ကမၼ႒ာန္းပြါးမ်ား၏။ လူ၀တ္ေၾကာင္ျဖင့္ ေနစဥ္က အသိဥာဏ္မဲ့ခ့ဲသေလာက္ သကၤန္း၀တ္ျဖင့္မူ ဥာဏ္ထက္၏။ ဥာဏ္သြက္၏။ အာဂမယုတၱိ သဘာ၀ယုတၱိတုိ႔ကုိ ပုိင္ႏုိင္၏။ ကၽြမ္းက်င္လာ၏။ ထက္ျမက္လာ၏။ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ ဓါးေသြးေက်ာက္ေပၚတင္၍ အေသြးခံရသည့္ ဓါးကဲ့သုိ႔ပင္တည္း။
(ဤေနရာမွစ၍ ေမာင္နတ္ႀကီးအစား မဟာေဒ၀ဟု သုံးစြဲသြားမည္။ ။ စကားခ်ပ္)

မဟာေဒ၀သည္ လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အျပစ္အားလုံးတုိ႔ကုိ ပိဋကတ္စာေပတုိ႔ျဖင့္ ေဆးေၾကာပစ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထား၏။ စိတ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔ကုိ သမထဘာ၀နာျဖင့္ သုတ္သင္ပစ္မည္ဟု အားခဲထား၏။ သူရရွိထားသည့္ ေရာဂါသည္ Incurable disease (ကုသ၍ မရႏုိင္သည့္) ေရာဂါျဖစ္သည္ကုိ သူမသိေပ။ သူလက္မခံေပ။ အနာသိ ေဆးရွိရမည္ဟု ယူဆထား၏။ သူသည္ ေန႔ေန႔ညည ပိဋကတ္စာေပတုိ႔ကို သင္အံေလ့လာ၏။ ပြါးမ်ားသရဇၥ်ာယ္၏။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လုံ႔လျပဳ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ ထုံးလုိေခ် ေရလုိေႏွာက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သြားေလ၏။

ဆက္ေရးပါမည္။

မွတ္ခ်က္။
The Heresy of Mahavea ကုိ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားပါသည္။

...

3 comments:

Anonymous said...

ဆက္ပါအံုး


မင္းအိမ္ျဖဴ

ေျခလွမ္းသစ္ said...

ဇတ္ရွိန္ကေတာ့ ျမင့္လာၿပီဗ်ိဳ ႔ ... စိတ္၀င္စားဖို႔ အရမ္းေကာင္းေနပါၿပီဗ်ာ ..

reenoemann said...

အကိုေရ ဖတ္ရင္နဲ႕ ရင္ထဲ တစ္မ်ိဳးခံစားလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။

ညီရီနို