Monday, 1 September 2014

ဘေလာ့ပုုိ႔စ္တင္ရန္ စိန္ေခၚျခင္း
ခုုတေလာ ကမၻာတ၀ွမ္းလုုံး ေခတ္စားေနသည့္ Ice-Bucket-Challenge ကုုိ စိတ္၀င္စားေနမိသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိန္ေခၚၿပီး ေရခဲေရျဖင့္ ဦးေခါင္းေပၚမွ ေနၿပီး တကုုိယ္လုုံးသုုိ႔ ေလာင္းခ်ရသည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရ ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ ေရခ်ိဳးကန္၊=ေရကန္၊ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္၊ ပင္လယ္ စသည္တုုိ႔ထဲသိုု႔ ခႏၶာကုုိယ္ကိုု စိမ္နစ္ရသည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ လုုပ္ျခင္းသည္ အခ်ီးႏွီးအလဟႆေတာ့မဟုုတ္။ Amyotrophic Lateeral Sclerosis အမည္ရွိ ေရာဂါ ခံစားေနရသူတုုိ႔ကုုိ ကိုုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ေပးဖုုိ႔ႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြကုုသေရးသုုေတသန အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ ရံပုုံေငြ ရွာေပးျခင္းျဖစ္၏။ ထုုိ Ice-Bucket-Challenge ကိုု အစပ်ိဳးခဲ့ရာႏိုုင္ငံမွာ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျဖစ္သည္။

ထုုိေရာဂါသည္ သြက္ခ်ာပါဒမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၾကြက္သားမ်ား ေသသြားကာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ စားမ်ိဳျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းတုုိ႔ ခက္ခဲလာၿပီး ေနာက္ဆုုံး၌ ေသဆုုံးရသည္အထိ ျဖစ္ပြါးတတ္ပါသည္။ ထုုိေရာဂါ၏ ခံစားမႈတုုိ႔မွာ ေရခဲေရျဖင့္ နာရီမ်ားစြာ အေလာင္းခံရျခင္း အစိမ္ခံရျခင္းကဲ့သုုိ႔  ခံစားရေသာ ပုုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္တုုိ႔ကိုု သနားညွာတာနားလည္မႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုုိ  Ice-Bucket-Challenge ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ Ice-Bucket-Challenge သည္ ၂၀၁၄ ဂ်ဴလုုိင္-ၾသဂုုတ္လမ်ားတြင္ ကမၻာတ၀ွမ္း ေရပန္းစားလာခဲ့သည္။ 

စိန္ေခၚပုုံမွာ မိမိကိုုယ္ကုုိ ေရခဲေရျဖင့္ ေလာင္းၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ အေလာင္းခံၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရစိမ္ၿပီး မိမိရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆြမ်ိဳးတုုိ႔ကိုု နာမည္ထုုတ္ေဖာ္ၿပီး စိန္ေခၚရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္... က်ေနာ္ အန္တီတင့္ ဆရာဟန္ ကမုုိးသက္ တုုိ႔ကိုု စိန္ေခၚပါတယ္.. ဆုုိၿပီး မိမိကုုိယ္ကုုိ ေရခဲေရေလာင္းရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရထဲ ဆင္းစိမ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိက့ဲသုုိ႔ စိန္အေခၚ ခံရသူတုုိ႔သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိမိ ထပ္မံစိန္ေခၚလုုိသူမ်ားကိုု နာမည္ထုုတ္ေဖာ္ စိန္ေခၚၿပီး ကိုုယ္တုုိင္လည္း ေရခဲေရျဖင့္ေလာင္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရထဲစိမ္ျခင္းတုုိ႔ကိုု ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ပါက ရံပုုံေငြ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အမွန္မွာ စိန္ေခၚခံရသူသည္ စိန္ေခၚသည့္အတုုိင္း ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဆယ္သာ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ စိန္ေခၚမႈအတုုိင္း မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ (ေရခဲေရျဖင့္ မေလာင္းႏိုုင္ မစိမ္ႏုုိင္) ပါက  အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ရာတိတိ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆုုိလုုိသည္မွာ စိန္အေခၚခံရသူသည္ စိန္ေခၚမႈအတုုိင္း လုုပ္ႏိုုင္သည္ ျဖစ္ေစ မလုုပ္ႏိုုင္သည္ျဖစ္ေစ ရံပုုံေငြ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္သည္။ အနည္းနဲ႔ အမ်ားသာ ကြာသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေစတနာအေလွ်ာက္ အလွဴေငြမ်ားစြာ လွဴဒါန္းလုုိကလည္း လွဴဒါန္းႏိုုင္ပါသည္။ 
......

BPP (Blog-Post-Published) Challenge ျဖစ္ေပၚလာပုံ..
ထုုိအထက္ပါ Ice-Bucket-Challenge ကိုု အတုုယူၿပီး  ဘကုုန္းရြာ (ျမန္မာဘေလာ့) ေလး စည္ကားတုုိးတက္လာရန္ ကၽြႏုု္ပ္စဥ္းစားမိလာသည္။ ဘကုုန္းရြာေလးသည္ ၂၀၀၈-၂၀၁၁ ေလာက္ထိ စည္းကားသိုုက္ၿမိဳက္ လာခဲ့သမွ် ထုုိကာလ ေနာက္ပုုိင္း၌ တစတစ ေျခာက္ေသြ႔၍ လာေလသည္။ ဖဦးထုုပ္ရြာ (ေဖ့ဘုုတ္စ္) ေလး စည္ကားလာၿပီး ေနာက္ၿပီး ဘကုုန္းရြာသူ ရြာသားမ်ား ဖဦးထုုပ္ရြာသုုိ႔ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုုရာ ေရႊ႔ေျပာင္းကုုန္ၾကသည္မွာလည္း ဘကုုန္းရြာ ဆုုတ္ယုုတ္ရျခင္း၏ ႀကီးမားလွစြာေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုု ျဖစ္ေပသည္။ 

မည္သူ႔မည္သူ႔ကိုုမွ အျပစ္မေျပာလုုိပါ။ အဆင္ေျပရာေဒသ၌ က်က္စားက်င္လည္တတ္ၾကသည္မွာ တိရစၦာန္အစ လူနတ္ျဗဟၼာအဆုုံး=သတၱ၀ါအားလုုံးတုုိ႔၏ ဓမၼတာႀကီးတစ္ခုု မဟုုတ္ပါေလာ။ သုုိ႔ေသာ္ မိမိေမြးဖြားရာေဒသ ဘကုုန္းရြာေလးကုုိ ေမ့ထားၾကသည္ကိုုေတာ့ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမဆုုံး  ျဖစ္ရေလသည္။ ႏိုုင္ငံအသီးသီး၌ ႀကီးပြါးတုုိးတက္ေနၾကသည့္ ဘကုုန္းရြာသူ ရြာသားမ်ားကိုု လြမ္းဆြတ္သတိရ၍လည္း ေျဖမဆည္ႏုုိင္ျဖစ္ရသည္။ အတိတ္က သူတုုိ႔၏ လက္ရာလွလွမ်ားကိုု တဖန္ခံစားထိေတြ႔ လုုိမိသည္။ သူတုုိ႔၏ အႏုုအရြအလွတုုိ႔ႏွင့္ ေ၀းကြာေနရသည့္အတြက္ စာေပရသသြက္ခ်ာပါဒ ျဖစ္ေနမိသည္။ ဘကုုန္းရြာခ်စ္သူပီပီ ဘကုုန္းရြာသူရြာသားတုုိ႔၏ လက္ရာမြန္ေလးမ်ားကုုိ မစားသုုံးရသည့္အတြက္ အကန္းကဲ့သုုိ႔ အဆြ႔ံကဲ့သုုိ႔ အအကဲ့သုုိ႔ အရူးကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထုုိကဲ့သုုိ႔ ဘကုုန္းရြာျဖစ္ လက္ရာလွလွမ်ား ရွားပါးလာမႈအတြက္ စာေပရသသြက္ခ်ာပါဒ ခံစားေနရျခင္းသည္ "စာတတ္ေျမာက္ခ်င္ပါလွ်က္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ အရပ္ေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုုိ႔ ကြာဟခ်က္အရ စာေပမတတ္ေျမာက္ရွာေလေသာ သူတုုိ႔ႏွင့္  အဆင့္နိမ့္စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦအတြင္းတုုိ႔၌ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာ့ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား၏ သိမ္ငယ္၀မ္းနည္း ေနရသည့္ ခံစားမႈ" တုုိ႔ႏွင့္ ထပ္တူက်ေလသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ပညာေရးခ်ိဳ့တဲ့ ရွာေလေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကိုု ကုုိယ္ခ်င္းစာ နားလည္ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ဤ BPP-Challenge အစီအစဥ္ကိုု ကၽြႏုု္ပ္စတင္လုုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

စီစဥ္ပုုံမွာ မိမိကိုုယ္တုုိင္ ဘေလာ့ေပၚ၌ ပုုိ႔စ္တစ္ပုုဒ္တင္ၿပီး မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘေလာ့ဂါမ်ားကိုု အမ်ားဆုုံး ဆယ္ေယာက္အထိ စိန္ေခၚရန္ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေခၚခံရသူတုုိ႔သည္လည္း ဘေလာ့ေပၚ၌ ပုုိ႔စ္တစ္ပုုဒ္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ တုုန္႔ျပန္ရာ၌လည္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘေလာ့ဂါ အမ်ားဆုုံး ဆယ္ေယာက္အား ထပ္မံ၍ စိန္ေခၚႏိုုင္ပါသည္။ အခ်ိန္မီ မတုုန္႔ျပန္ႏိုုင္ပါက ကေလးပညာေရးအသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုုခုုအား အလွဴေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးလွဴရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘကုုန္းရြာေလးစည္ကားလာၿပီး ပညာရည္ေသာက္သုုံးေနေသာ ျမန္မာ့ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ပညာေရး ရံပုုံေငြ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္ဆုုိလွ်င္ ၀မ္းသာမဆုုံး တၿပဳံးၿပဳံး ျဖစ္ေနမိမွာ ေသခ်ာပါေတာ့သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေအာက္အပါအတိုုင္း အၾကမ္းဖ်င္း ျပဳလုုပ္ထားပါသည္။ လုုိအပ္သည္မ်ားကိုု ထပ္ျဖည့္ေပးၾကရန္လည္း ေတာင္းခံပါသည္။ 


၁။ ဘေလာ့ဂါတစ္ေယာက္ တစ္ခါ BPP-Challenge လုုပ္လွ်င္ ဆယ္ေယာက္ထက္ ပုုိၿပီး မလုုပ္ရ။

၂။ BPP-Challenge လုုပ္ထားေၾကာင္း အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းၾကား၍ ရႏုုိင္သည့္ ဘေလာ့ဂါတုုိ႔ကုုိသာ BPP-Challenge လုုပ္ရမည္။

၂။ BPP-Challenge အလုပ္ခံရသူသည္ BPP-Challenge လုုပ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း ပိုု႔စ္တစ္ပုုဒ္ တင္ရမည္။

၃။ BPP-Challenge အလုပ္ခံရသူသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းစဥ္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အေၾကာင္းအရာတုုိ႔ကိုု ေရးႏိုုင္သည္။

၄။ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပုုိ႔စ္ မတင္ႏိုုင္ပါက မိမိႏွစ္သက္ရာ  ပညာေရးလုုပ္ငန္းသုုိ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ သက္ဆုုိင္ရာေငြေၾကး အလွဴေငြကုုိ ေပးလွဴရမည္။ (ထုုိထက္ပုုိ၍ ေပးလွဴလုုိပါကလည္း လက္ခံပါသည္)။ (ျမန္မာမုုဒိတာအဖြဲ႔၀င္ပီပီ ဦးစြာအေနျဖင့္ ျမန္မာမုုဒိတာသုုိ႔ ေပးလွဴရန္ဟုု အႀကံျပဳခ်င္သည္)။ း)

၅။ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီးေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားကိုုလည္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္လြန္ပါက ထပ္မံ၍ BPP-Challenge လုုပ္ႏုုိင္သည္။

၆။-BPP-Challenge လုုပ္ျခင္းကိုု တစ္ခုုမက မ်ားစြာ ၿပိဳင္တူ ခံရလွ်င္ အားလုုံးအတြက္ ပုုိ႔စ္တစ္ပုုဒ္ ေရးၿပီးတုုန္႔ျပန္ပါက အလုုပ္ၿပီးေျမာက္သည္ဟုု မွတ္ယူပါမည္။ 

၇။-မိမိ BPP-Challenge လုုပ္ထားသူမ်ားကိုု အသိေပးရာ၌ တဂ္(Tag) လုုပ္ထားသည္ဟုု မသုုံးဘဲ ခ်ဲလင့္  (Challenge) လုုပ္ထားသည္ဟုု အသုုံးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၈။=Ice-Bucket-Challenge ႏွင့္BPP-Challenge တုုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ Ice-Bucket-Challenge အလုုပ္ခံရသူသည္ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ႏုုိင္လွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာ၊ မတုုန္႔ျပန္ႏုုိင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးလွဴရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း BPP-Challenge အလုုပ္ခံရသူမွာ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ႏိုုင္လွ်င္ အလွဴေငြ ေပးလွဴရန္ မလုုိေပ။ မတုုန္႔ျပန္ႏုုိင္မွသာ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးလွဴရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၉ ။ လုုိအပ္ပါက အမ်ားစုု သေဘာတူညီမႈျဖင့္ စည္းကမ္း အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။
.....


သူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဦးစြာ ပထမ ေစ်းဦးေပါက္ ေအာက္ပါ ဘေလာ့ဂါမ်ားအား BPP-Challenge လုုပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တုန္႔ျပန္ေပးၾကေစလုုိပါသည္။  


သေဘာမတူပါကလည္း မည္သုုိ႔မွ် စိတ္တြင္းမရွိပါ။ အတင္းအၾကပ္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါကလည္း ေတာင္းပန္ပါသည္။ ဘကုုန္းရြာေလး စည္ကားဖုုိ႔လုုိရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား)

.

Sunday, 31 August 2014

"ဘေလာ့ေဒးမုုိ႔" ထပ္ကြန္႔ေတးထပ္


ဘေလာ့ဂါ ျဖစ္ကာစ၊ ထစ္မာန ပုုံပုုံပင္
ျဖစ္တာက စုုံစုုံလင္သည္၊ ပုုံျပင္ေတြ မနဲ။
နွစ္ေထာင့္ရွစ္ သကၠရာဇ္မွာ၊ စလွစ္ခါ ေရးျဖစ္ဖုုိ႔ ခဲ။ 
အင္တာနက္ အြန္လုုိင္းေပၚ၀ယ္၊ ထင္တုုိင္းေပ်ာ္ ေနၿမဲ။ 
ျမင္မဆုုိင္း ေၾကြအသဲ ဟာမုုိ႔၊ ေတြေ၀ဆဲ ခ်ိန္ခါ။
ေျမွာက္ပင့္ဆုုိ ထုုိကြန္မင့္ေတြက၊ လြန္အတင့္ ေပ်ာ္ဆင့္သည္သာ။
ခုုမ်ားေတာ့ တုုမွားစရာကုုိ၊ မုုသားဆုုိ ရွက္လြန္းလုုိ႔
ထက္နန္းမွာ စာပုုေလြ၊ ေရးၾကစုုိ႔ေလ။
ဘေလာ့အေရးမုုိ႔ အေသာ့ေပးေနသည္၊ မေလ်ာ့ေရးကာ ေနဦးကြဲ႔ေလး။
ဘေလာ့ေရးဖုုိ႔ အေသာ့ေပးပါသည္၊ အေလ်ာ့ေပးကာ ေနဦးနဲ႔ေလး။
ဘေလာ့ေဒးမုုိ႔ အေသာ့ေရးခ်င္သည္၊ အေလ်ာ့ေပးကာ ေနဘူးကြဲ႔ေလး။ ။.

Wednesday, 27 August 2014

"ဘေလာ့ဂါေပါင္းစု" ေတးထပ္ဘေလာ့ရြာ  မာန္ခ်ီ၀င့္၊ အန္တီတင့္  ခ်စ္ ေမဓာ
ဟန္ၾကည္ ႏွင့္ ဂ်စ္ ဧရာရယ္၊ ႏွစ္ေဖြရွာ ေန ၿမဲ။
မဒမ္ကုုိးတုုိ႔  မယ္ကုုိး အိမ္မွာ၊ ၾကယ္ မုုိးကာ  လည္ျဖစ္ဖုုိ႔ ခဲ။
ေစာ ၀ါ ငဘ  ေခ်ာကလ်ာ၊ ေမ်ာ သဒၶါ ဖတ္ၿမဲ။
မစ္ မာယာ  မွတ္မလြဲေစနဲ႔၊ ထပ္ကဲ၍ ဖတ္ပါ။
ေရႊစင္  တ္တဲ့  ခ်စ္ စံအိမ္မွာ၊ ပစ္ ျပန္ခ်ိန္  ကန္ဒီလြမ္းေတာ့
ဥာဏ္မီ မန္း မုုိ႔  ေမာင္ ဒုု ေပ်ာ္၊ သူႀကီးနုုိးလုုိ႔ေဆာ္။
မုုိး သက္တုုိ႔  ပ်ိဳး လက္ေမွ်ာ္သည္၊ တုုိးဖက္ေခၚ ေရးဦးစုုိ႔ေလး။


ေတးထပ္ထဲ မပါခဲ့ၾကည့္သည့္ ဘေလာ့ဂါမ်ားအားလည္းေကာင္း ခြင့္မေတာင္းဘဲ ေတးထပ္ထဲ ထည့္ျဖစ္ခဲ့သူတုုိ႔အားလည္းေကာင္း ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါဟုု ေတာင္းပန္ပါသည္။ ကာရန္ကုုိ ငဲ့ထားရပါေသာေၾကာင့္ ဦးဦး ေဒၚေဒၚ ကိုုကိုု ညီညီ ႏွမ အမ အကုုိ ဆရာ စသည့္ ေလးစားသမႈ၀ိေသသနာမ္ပုုဒ္မ်ား မထည့္ႏိုုင္ခဲ့တာကိုုလည္း နားလည္ေပးၾကပါဟုု ေတာင္းပန္ပါသည္။  ကာရန္သင့္သည့္ ဘေလာ့ဂါ ၄၃ ေယာက္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အိုုးနင္းခြက္နင္း ေရးသားသည္မုုိ႔ အဆင္ေျပသလုုိ ဖတ္ရႈေစလုုိပါသည္။ အဆင္ေျပလွ်င္ ဘေလာ့ရြာေလး၌ ပုုိ႔စ္ေလးမ်ား ေရးေပးၾကပါဟုုလည္း ေတာင္းဆုုိပါသည္။
အားလုုံးကိုု ခ်စ္ပါသည္ ခင္ပါသည္ တြယ္တာပါသည္ ျမတ္ႏုုိးပါသည္။ (သူႀကီးမင္း)

.

Tuesday, 5 August 2014

မတူရင္ မတုုၾကပါနဲ႔
ဘိလပ္တုိင္းျပည္၏ အထင္ကရၿမိဳ့ေတာ္ႀကီးမွာ ဘိလပ္သားစစ္စစ္ဦးေရက ခ်ိနဲ႔နဲ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဟင္းေလးအုိးႀကီးဟု အမည္ခံထားသည္နဲ႔အညီ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံမွ က်က္စားက်င္လည္လာၾကသည့္ ဆူ ႀကဳံ နိမ့္ ျမင့္ အျဖဴ အမဲ စသူတုိ႔ျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ့ႀကီးကား ခန္႔ခန္႔စန္႔စန္႔ႀကီးပင္။ စီစစ္ၾကည့္လုုိက္ေတာ့ ၿမိဳ့ေတာ္ေပၚမွာ ဘိလပ္သားစစ္စစ္က ၄၀၊ က်န္တာက ၆၀။ (ရန္ကုန္ မႏၱေလးထက္ ပုိဆုိးေနသလား မွတ္ရသည္)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ အရပ္သည္ကား ကုလားၿမိဳ့ေတာ္ဟု နာမည္ႀကီးလွသည့္ ေဆာက္(သ္)ေဟာရပ္ကြက္ႀကီးန႔ဲ ကပ္လ်က္တည္ရွိသည့္ ေဟာင္းစလုိးအမည္ရွိေသာ အရပ္ျဖစ္၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အိမ္ ပတ္၀န္းက်င္၌လည္း အျဖဴအိမ္ တစ္လုံးႏွစ္လုံးမွ တစ္ပါး ပန္ခ်ာပီ ဟိႏၵဴစသည့္ အိႏၵိယကုလားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားျဖင့္သာ စည္ကားေနေလ၏။ မူလပထမ ၿမိဳ့အတြင္း ေနရာယူထားၾကသည့္ ဘိလပ္လူမ်ိဳးတုိ႔မွာ ကုလားမ်ား၏ ပဲေညွာ္နံ႔၊ ျမန္မာတုိ႔၏ ငါးပိေညွာ္နံ႔တုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ့ျပင္ေရာက္ကုန္ၾကေသာဟူ၏။ ခံေပဦးေတာ့ မစ္စတာ ကုိလုိနီတုိ႔ေရ။ တစ္လွည့္စီေပါ့။ 

အနံ႔ခ်င္းမတူေပမဲ့ အနံ႔ျပင္းတာခ်င္း တူညီေနသည့္ ေရႊလူမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ကုလားလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ကား သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႔ေလြ႔ အနံ႔ေပါင္းစုံတုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းသင္းေပ်ာ္ေမြ႔ၾကေလကုန္၏။ ငါးပိနဲ႔ပဲ ပဲနဲ႔ငါးပိ ၿပိဳင္သူမရွိ ႏုိင္သူမရွိ ကေရာဟိ သေဘာရွိ။ ခ်က္ခ်င္သလုိခ်က္၊ ျပဳတ္ခ်င္သလုုိျပဳတ္။ ေၾကာ္ခ်င္သလုိေၾကာ္။ ေလွာ္ခ်င္သလုုိေလွာ္။ ေစာဒကတက္မည့္ ရြာေဆာ္ တစ္ေယာက္မွ မရွိ။ သုိ႔ေသာ္ အနံ႔ထုံခံရတာ မ်ားလာၿပီး ထုုိအနံ႔ကိုု က်င့္သားရလာသည့္ ေရႊျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔မွာ နဂုိကထဲကမွ ပဲနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ၿပီး ျဖစ္ေနရကား ပဲႀကိဳက္ခင္မ်ား ျဖစ္သြားၾကေလ၏။ ထုိကုလားမ်ားအဖုုိ႔ ငါးပိႀကိဳက္ခင္မ်ား ျဖစ္မျဖစ္ကုိမူကား မသိေတာ့။ ရွိေစေတာ့။ ဘုရားေတာင္မွ သူတုိ႔ႏုိင္ငံထြက္ ဘုရားကို ကုိးကြယ္ရသည္ကုိး။ 

ကုိကုိပဲ ပ်ိဳပ်ိဳပဲ ဘုိးဘုိးပဲ ဘြားဘြားပဲ ဦးေလးပဲ အေဒၚပဲ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ေရာျပြမ္းေနရသည့္အတြက္ အိမ္ရွင္အဘုိးအုိႀကီးသည္လည္း ဘုိးဘုိးပဲ ျဖစ္သြားေလ၏။ ပဲဟင္းမပါရင္ ထမင္းတစ္လုပ္ သူမ၀င္။ ဘာဟင္းခ်က္ခ်က္ ပဲဟင္းေလးေတာ့ပါမွ။ ပဲဟင္းႀကိဳက္သည့္ ဘုိးဘုိးပဲက သူႀကိဳက္သည့္  ပဲရာဇ၀င္ကုိ ခင္းျပေလ့ရွိ၏။

"ငါက ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းကထဲက ပဲနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာတာကြ။ ေန႔တုိင္း ပဲဟင္းမပါရင္ ထမင္း၀ုိင္းမျဖစ္ဘူး။ ဘိလပ္နယ္ခ်ဲ့ေတြကို ေတာ္လွန္ဖုိ႔ စစ္ထဲေရာက္ျပန္ေတာ့လဲ ပဲဟင္းဘဲ။ မင္းၾကားဖူးမွာေပါ့။ ငါတုိ႔ စစ္သားေတြရဲ့ မုိတုိေတြကိုေလ"

"ေျပာျပပါအဘုိး"

အဘုိးအုိသည္ ေျပာေျပာဆုိဆုိနဲ႔ ေခါင္းကိုေမာ့ ရင္ကုိေကာ့ၿပီး ေအာက္ပါမုိတုိတုိ႔ကုိ သံကုန္ဟစ္ေအာ္ေလေတာ့၏။

"ဘာလုပ္ေနလဲ (ေလ့က်င့္ေနတယ္)"
"ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ (တုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔)"
"ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ (ျပည္သူ႔အတြက္)"
"ဘာဟင္းစားလဲ (ပဲနဲ႔ခ်ဥ္ေပါင္)"
"ဘာ့ေညာ္ ဘာ့ေညာ္ ဘာ့ေညာ္"

"ေအာ္.. ဒါျဖင့္ အဘုိးက ပဲဟင္းစားၿပီး အဂၤလိပ္ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တာကိုး။ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ အဘုိး။ အဲဒီလုုိ စားေသာက္ၿပီး အဲဒီလုုိ နုုိင္ငံေတာ္ကုုိ အသက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဗမာ့ေသြးကို ႏွမေပးခ်င္ပါတယ္ ဆုိၿပီး သီခ်င္းနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳထားတာကုိး"

"ငါက ခ်ီးက်ဴးခံခ်င္လုုိ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။ ပဲရာဇ၀င္ခင္းျပရုုံသက္သက္ပါ။ ဘိလပ္ေရာက္မွ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ပဲႀကိဳက္ေမာင္ ျဖစ္သြားရတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္လုိ႔ပါ"

ထုိကဲ့သုိ႔ ရာဇ၀င္ျဖင့္ ပဲႀကိဳက္ခဲ့သည့္ အိမ္ရွင္အဘုိးအုိသည္  ေန႔တုိင္း ပဲတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ေလ့ ရွိ၏။ ပဲနီ ပဲ၀ါ ပဲမဲ ပဲျဖဴတုိျဖင့္႔ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မရုိးေစရေပ။ မေန႔ကလဲ ပဲဟင္းခ်က္၏။ ဒီေန႔လဲ ပဲဟင္းခ်က္၏။ မနက္ဖန္လဲ ပဲဟင္းခ်က္ဦးမည္ပင္ျဖစ္၏။ 

တစ္ေန႔။
အစာစားခ်ိန္ကို လူထက္ ဗုိက္က ပုိသိေနသည့္အတြက္ ဂြီ ဂြီအသံမ်ား ၀မ္းတြင္းက ညံထြက္လာေသာခဏ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းကာ မီးဖုိခန္းထဲ ၀င္ၿပီး တစ္ခုခု ႀကံဖန္ ခ်က္ျပဳတ္စားဖုိ႔ ႀကံစည္ရင္း ဟုိဒီၾကည့္မိေသာအခါ အဘုိးအုိ၏ ဟင္းအုိးကို မီးဖုိေပၚ အစြင့္သားႀကီး ေတြ႔ရေလ၏။

"အဘုိး.. ဒယ္အုိးကင္းထဲမွာ ဘာေတြ ထည့္ခ်က္ထားတာလဲ မီးတူးၿပီး မဲညစ္ေနၿပီ"

"ေမာင္ရင္... အဲဒါ မီးတူးေနတာမဟုတ္ဘူး။ ပဲနက္ေတြေၾကာ္ထားတာ။ မင္းက ငါ ဟင္းခ်က္တုိင္း မီးတူးမယ္ခ်ည္းထင္ေနတာကုိး။ မင္းမွာလဲ အဲဒီအထင္နဲ႔ တဒုကၡ"

"သိပါဘူး အဘုိးရာ။ အဘုိးကလဲ ေျပာမယ္ဆုိ ေျပာစရာကုိး။ မီးမတူးတဲ့ရက္မွ မရွိတာ။ ဒါနဲ႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္မဲတူးေနတဲ့ ပဲကိုမွ ေၾကာ္စားရတာလဲ အဘုိး။ ပဲျဖဴ ပဲ၀ါ ပဲနီေတြဆုိ ေတာ္ေသး"

"မင္းကေတာ့ လုပ္ၿပီ။ အျပစ္ေတြခ်ည္း ျမင္ေနေတာ့တာဘဲ။ အမွန္ဆုိ ပဲထဲမွာ ပဲနက္ကမွ ေဆးဖက္အ၀င္ဆုံးကြ။ ပဲမွ မဟုတ္ပါဘူးကြာ။ အမဲေရာင္မွန္ရင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ပုိၿပီး ေဆးဖက္၀င္တာေတြခ်ည္းပါဘဲ"

"အာ.. အဘုိးကလဲ ဟုတ္ေသးပါဘူး။ က်ေနာ္ ၾကားဖူးတာကေတာ့.. မ်က္စိမွာရည္၊ နားမွာဆီ၊ ဒႏၱီမွာဆား၊ ၀မ္းမွာခါး.. လုိ႔သာ ၾကားဖူးပါတယ္။ ၀မ္းေကာင္းဖုိ႔အတြက္ အခါးဓာတ္ကသာ ေဆးဖက္၀င္မွာပါ။ ဘယ့္ႏွယ္ အမဲေရာင္က ေဆးဖက္၀င္ရတယ္လုိ႔"

"ေမာင္ရင္.. ထင္တာေတြ ေလ်ာက္ေျပာမေနနဲ႔။ မင္းသိထားတာက ပါးပါးေလးရယ္။ အမွန္က အမဲေရာင္ဆုိတာ အပူဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ ပိုရွိၿပီး အပူဓာတ္ေတြကုိလဲ စုပ္ယူထားေလ့ရွိတယ္။ အ၀တ္အစားဆုိရင္ေတာင္မွ အမဲေရာင္ အ၀တ္အစားက ပုိေႏြးေနတာကုိ မင္းသတိထားမိေကာင္း ထားမိႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလြန္ေအးလြန္းလွတဲ့ ေနရာမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ေတာ္ေပၚသူ ေတာင္ေပၚသားေတြ အနက္ေရာက္ အ၀တ္အစားကုိ အ၀တ္မ်ားၾကတာေလ။ အဲဒီ အနက္ေရာင္ အ၀တ္အစားေတြက ေန႔လည္ဘက္မွာ အပူေတြ စုပ္ယူထားၿပီး ညဘက္ေအးတဲ့အခါမွာ ျပန္ထုတ္လႊင့္ေပးေလ့ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပူဓာတ္ေတြ သုိေလွာင္ထားတဲ့ အမဲေရာင္က ပုိၿပီး ေဆးဖက္၀င္တယ္လုိ႔ ေျပာတာ။ ေမာင္ရင္ဘဲ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ ေရာဂါအေတာ္မ်ားမ်ားကို အပူနဲ႔ ကုသရတာမဟုတ္လား။  ေဆးထုိးေဆးေသာက္ၿပီးရင္ ေခၽြးေတြထြက္လာၿပီး ေနေကာင္းလာၾကတာ မဟုတ္လား။ အဲဒါ ေဆးထဲမွာ အပူဓါတ္ေတြ ပါ၀င္လုုိ႔ေပါ့။ အမဲန႔ဲအပူဆုုိတာ လင္မယားလုုိ တပူးတြဲတြဲေတြ မဟုုတ္လား။ ဆုုိေတာ့... အမဲမွန္ရင္ ဘယ္အမဲျဖစ္ျဖစ္ တနည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ေဆးဖက္၀င္တာပါဘဲ"

"သေဘာေပါက္ၿပီ အဘုိး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔  ဒီက အျဖဴမေတြ ကပၸလီအမဲေကာင္ႀကီးေတြကုိ ယူၾကတာ။ အစေတာ့ စဥ္းစားလုိ႔ မရခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ အမဲေကာင္ႀကီးေတြက ေဆးဖက္၀င္တာကုိး ဟီး ဟီး ဟီး"

"မင္း မဟုတ္မဟတ္ေတြ ေျပာမေနနဲ႔ ငါက အတည္ေျပာေနတာ။ တျခားဟာေတြ စဥ္းစားမေနနဲ႔ဦး။ ႏြားေတြကိုဘဲၾကည့္။ ႏြားနက္ေတြရဲ့ က်င္ငယ္ရည္က က်န္တဲ့ႏြားေတြရဲ့ က်င္ငယ္ရည္ေတြထက္ ပုိၿပီး ေဆးဖက္၀င္တယ္တဲ့။ ေရွးလူႀကီးေတြဆုိ အဲဒီ ႏြားနက္က်င္ငယ္ရည္နဲ႔ ဖန္ခါးသီးကုိ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ စိမ္ထားၿပီး စားေလ့စားထရွိၾကတယ္။ အေညာင္းအညာ ထုံက်င္ကုိက္ခဲတာေတြ ယူပစ္လုိက္သလုိဘဲတဲ့"

"ဟုတ္မယ္ေနာ္ အဘုိး။ ဒါေၾကာင့္ မန္လန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက...ေရသီတာ  ႏြားနက္ဓါတ္၊ ဆားစြက္ခတ္ေသာက္ပါ။ ဖ်ားငွက္ျပတ္ေပ်ာက္ကြာသည္၊ ေနာင္မလာ ပ်က္သုဥ္း။ မန္လည္ၿမိဳ့နဂရာေပၚမွာ၊ ဆရာေတာ္စြဲသည့္ လက္သုံး... စသျဖင့္ ေတးထပ္စပ္ဆုိထားခဲ့တာမဟုုတ္လား"

"မင္း.. အခုေတာ့ သေဘာေပါက္သြားၿပီမဟုတ္လား။ ေရွးတုန္းက လူေတြဆုိ မနက္ေစာေစာ ႏြားနက္က်င္ငယ္ရည္လုိခ်င္လြန္းလုိ႔  ႏြားနက္ရွိတဲ့ေနရာကုိသြားၿပီး ဗိုက္ေအာက္ ခြက္ထုိးခံထားကာ... ဆရာႀကီး မ စ ပါဦး... ဆုိၿပီး က်င္ငယ္ရည္ ေတာင္းေလ့ရွိၾကေလရဲ့။ အံမယ္.. ႏြားကလဲ ေပါက္ခ်လုိက္တာ ခြက္တစ္လုံး ခဏေလးနဲ႔ ျပည့္ဆုိဘဲ"

"ဒါနဲ႔ အဘုိး။ အဲဒီ ႏြားနက္က်င္ငယ္ရည္က ႏြားနက္မက်င္ငယ္ရည္လား၊ ႏြားနက္ထီးက်င္ငယ္ရည္လား မသိဘူးေနာ္"

"မင္းကေတာ့ ေမးလုိက္ရင္ ကပ္ကပ္သတ္သတ္ေတြခ်ည္းဘဲ။ အထီးျဖစ္ျဖစ္ အမျဖစ္ျဖစ္ ေဆးဖက္၀င္ေလာက္ပါတယ္ကြ"

"အင္း... ဒါျဖင့္ ႏြားနက္မက်င္ငယ္ကို လုိခ်င္ရင္ေတာ့... ဆရာႀကီး မ စ ပါဦးလုုိ႔ ေျပာရမဲ့အစား ဆရာမႀကီး မ စ ပါဦး လို႔ ေျပာရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္"

"ဒါေပမဲ့ မင္း ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိလိမ့္မယ္။ ႏြားထီးက်င္ငယ္န႔ဲ ႏြားမက်င္ငယ္ ဘယ္ဟာက ပုိ ခံယူရတာ လြယ္သလဲ ဆုိတာ"

"ႏြားထီးက်င္ငယ္ရည္ ခံယူရတာကို ပုိလြယ္ပါတယ္ အဘုိး။ ႏြားမက်င္ငယ္ရည္ခံယူမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၿဗဲလ်န္းႀကီး ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာတယ္"

"ေအးေပါ့ကြ။ မင္း ဟုိ သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ့ မတူရင္ မတုၾကနဲ႔ ဆုိတဲ့ ပုံျပင္ကို ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား"

"အဘုိးေျပာျပမွ သိရမွာေပါ့"

"ေအးဒါျဖင့္ ေျပာျပမယ္။ ဟုိေရွးေရွးတုန္းက အိမ္တစ္အိမ္မွာ ေခြးႏွစ္ေကာင္ေမြးထားတယ္တဲ့။ တစ္ေကာင္က အထီး၊ တစ္ေကာင္က အမေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ရွင္က အၿမဲတမ္း ေခြးထီးကုိ အသားေတြေကၽြးၿပီး ေခြးမကိုက်ေတာ့ အရုိးေတြဘဲ ေန႔စဥ္ေကၽြးသတဲ့။ ဒါနဲ႔ ေခြးမက လုံး၀ မေက်နပ္ဘူးေပါ့။ သူ႔သခင္က ဇာတ္ခြဲျခားတယ္ ဘာညာေပါ့။ က်ားက်ားမမ ေခြးဟာ ေခြးဘဲေပါ့။ ညီတူမွ်တူ ရွိသင့္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ေရာေပါ့။ အဲဒီ ေခြးမဟာ မသိမသာေရာ သိသိသာသာေရာ ေခြးထီးနဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနသတဲ့။ ေခြးထီးမွာ ရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြအားလုံး သူ႔ဆီမွာ ရွိတယ္ဆုိၿပီး အရုိးနဲ႔အသားခြဲေကၽြးျခင္းကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ သူလုပ္ႏုိင္တာကို သက္ေသျပတဲ့ သေဘာေပါ့"

"ေခြးမာနေပါ့ေနာ္ အဘုိး"

"ဆုိပါေတာ့ကြာ။ ဒါနဲ႔ ေခြးထီးက ေျပးရင္ ေခြးမလဲ အတူလုိက္ေျပးတယ္။ ေခြးထီးက ခုန္ရင္ ေခြးမလဲ ခုန္ေပါက္တယ္။ အတူတူ လုပ္ႏုိင္တာခ်ည္းပါဘဲ။ ေခြးထီးက ပုိသာတယ္ဆုိတာ ယုတၱိမရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ရက္က်ေတာ့ ေခြးထီးက ေနာက္ေျခတစ္ဖက္ေျမွာက္ကာ သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ ေသးပန္းလုိက္သတ့ဲ။ ဒက္ထိကြက္တိဘဲေပါ့။ မလြဲဘူး။  ေခြးမလဲ အားက်မခံ အဲဒီသစ္ပင္ဆီသြားၿပီး ေပါင္ကုိ ေျမွာက္ပင့္ကာ ရွဴရွဴးပန္းလုိက္သတဲ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီရွဴရွဴးေတြက သူ႔ေရွ့က သစ္ပင္ကို မထိဘဲ သူ႔ေနာက္ကေနဘဲ ရွီးးးးကနဲ ေနာက္ျပန္ ထြက္သြားေတာ့သတဲ့"

"ဟား ဟား ဟား အဘုုိးေျပာမွဘဲ မ်က္စိထဲ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေတာ့တယ္"

"ဒါေၾကာင့္ မတူရင္ မတုၾကနဲ႔ ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကား ေပၚေပါက္လာတာေပါ့ ေမာင္ရာ"

"ကဲ ဟုုတ္ပါၿပီ အဘုုိးေရ။ က်ေနာ္လဲ မတူတာကိုုေတာ့ မတုုေတာ့ပါဘူး။ တူတာေလးဘဲ တုုေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ အဘုုိးအုုိ ေၾကာ္ထားတဲ့ ပဲမဲေၾကာ္ေလးကိုု ထမင္းၾကမ္းခဲေလးနဲ႔ ေကာ္ဖီေလးနဲ႔ ဗုုိက္ျဖည့္လုုိက္ဦးမယ္။ က်ေနာ္က ဗိုုက္ဆာလာတာနဲ႔ ေအာက္ထပ္မီးဖုုိေခ်ာင္ကုုိ ခဏ ဆင္းလာၾကည့္တာ။ အဘုုိးေၾကာ္ထားတဲ့ ပဲေၾကာ္နဲ႔ ကြက္တိဘဲ။ အဘုုိးနဲ႔ အႀကိဳက္ခ်င္းတူေအာင္လိုု႔ တုုၾကည့္လုုိက္တဲ့သေဘာပါဘဲ။ နဲနဲ ယူစားမယ္ေနာ္ အဘုုိး"

"ေအးေအး စားစား။ မင္းကေတာ့ အေတာ္လူလည္က်တဲ့ေကာင္ဘဲ။ ဒီ ပဲေၾကာ္ေလး စားခ်င္တာနဲ႔ ဇာတ္ကြက္ေတြ ဆင္ေနလုုိက္တာ။ ဘာမွ မေျပာဘဲ ယူစားလုုိက္လဲ ၿပီးတာဘဲကိုု။ ဟုုိခ်ီပါသား ပခန္းသား ပုုံျပင္ထဲက... အရွင္ဘုုရား မေန႔က စြန္႔ခဲ့တဲ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီးႀကီးက ႀကီးလြန္းလုုိ႔ တပည့္ေတာ္တုုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ အေတာ္ေလး ခ်က္စားလုုိက္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခြံေတာ့ အေတာ္မာသားေနာ္ ဘုုရား... ဆုုိၿပီး ဘုုန္းေတာ္ႀကီးကိုု ေျမွာက္ေျပာၿပီး ေနာက္ထပ္ပိႏၷဲသီးအမွည့္တစ္လုုံး ထပ္ရဖုုိ႔ ႀကံဖန္သလုုိမ်ိဳး ဇာတ္ကြက္ေတြနဲ႔ ငါ့ကိုု လာကျပၿပီး ပဲေၾကာ္ လာအလွဴခံတာ မဟုုတ္လား။ မသိရင္ခက္မယ္ မင္းကေတာ့"

"အဘုုိး ေျပာခ်င္သလုုိသာ ေျပာေပေတာ့ အဘုုိးေရ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ၀ါးေနၿပီ ဟဲ ဟဲ ဟဲ"

အဘုုိးအုုိ၏ ပဲေၾကာ္ေလးကိုု ျမည္းရင္း တကုုိယ္ေတာ္ စဥ္းစားခန္း၀င္ေနမိသည္။ ဟုုတ္သည္။ အဘုုိးအုုိ ေျပာသလုုိ မတူရင္ မတုုတာဘဲ ေကာင္းသည္။ က်ားက်ားမမ တူတာကုုိဘဲ တုုၾကတာ ေကာင္းသည္။ လူတစ္စုုနဲ႔တစ္ခုု တူတာကုုိဘဲ တုုၾကတာ ေကာင္းသည္။ လူမ်ိဳးစုုတစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု တူတာကုုိဘဲ တုုၾကတာေကာင္းသည္။ ႏိုုင္ငံတစ္ခုုန႔ဲတစ္ခုု တူတာကုုိဘဲ တုုၾကတာ ေကာင္းသည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု တူတာကိုုဘဲ တုုၾကတာ ေကာင္းသည္။ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု တူတာကိုုဘဲ တုုၾကတာ ေကာင္းသည္။ ဘာသာတစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု တူတာကုုိဘဲ တုုၾကတာ ေကာင္းသည္။ ဒါေၾကာင့္ တူတာကိုုသာ တုုၾကေစခ်င္ပါေတာ့သည္။

.


Saturday, 19 July 2014

ဇာနည္ဆုုေတာင္းစာအုုပ္ကိုုဆြဲ
အခန္းထဲ၀ယ္
လဲေလ်ာင္းကာသာ ေနမိသည္။

ကြန္ျပဴတာဖြင့္
နားကိုုစြင့္သည္
ရဲရင့္ေသြးတုုိ႔ နီေလၿပီ။

ခ်ိန္ခါအမီ
ပြဲေတာ္စည္သည္
ဇာနည္သားတုုိ႔ မ်ားေလၿပီ။

ဥၾသေအာ္ျမည္
သမုုိင္းခ်ီသည္
မ်က္ရည္စက္တုုိ႔ ရႊဲေစၿပီ။

ဤသိုု႔ဤပုုံ
ရင္ေတြခုုန္သည္
ရဲဂုုဏ္စိတ္တုုိ႔ ၿမဲပါေစ။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႀကီး
ေကာက္ရုုိးမီးသုုိ႔
ခ်ည္းႏွီးျခင္းမ်ား လႊဲဖယ္ေစ။

လြမ္းဆြတ္အတူ
သံေ၀ယူမည္
အပူမီးမ်ား ၿငိမ္းပါေစ။

(သူႀကီးမင္း၊ ၁၉ .၀၇.၂၀၁၄ စေန ၁၅း၅၈ နာရီ).

Monday, 14 July 2014

သင္မူးသြားေသာ္....


ေအာ္..
ေဘာလုုံးေလာက၊ ေဘာဘ၀ကား။
ငုုိၾကရယ္ၾက၊ မူးၾကဦးမည္
မွန္ေပသည္တည့္။

သုုိ႔တၿပီးကား၊ သင္မူးသြားေသာ္
သင္စားေသာေျမ၊ သင္ေသာက္ေရသည္
ညစ္ေပစြာျဖင့္၊  က်န္ရစ္လင့္၏။

သင္၏အၾကြား၊ ဆုုိစကားလဲ
ၿငိဳးထားမာန္၀င့္၊ က်န္ရစ္လင့္၏။

သင္မူး၀၍၊ အလွေသရာ
ထုုိဌာနာ၌၊ ေဒါသာအေရာင္ 
မာန္ေစာင္ေစာင္လည္း၊ ေႏွာင္လွ်က္ဖြဲ႔လွ်က္ က်န္ေလသတည္း။


မွတ္ခ်က္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏  "သင္ေသသြားေသာ္" ကဗ်ာကိုု တုုပထားပါသည္။ ဆရာ့ကိုု ေစာ္ကားသလုုိ ျဖစ္သြားရင္ ဆရာ့အား ေတာင္းပန္ပါ၏။

တုုံးဖလားသူႀကီးမင္း 
(၁၄.၀၇.၂၀၁၄ တနလၤာေန႔။ ၀၂း၂၀ နာရီ)

.

Sunday, 29 June 2014

"ၾကားျမင္ရွိေလာ့"


လူတုုိ႔ရပ္ထံ၊ သိမွတ္ရန္ကား....

အမွန္မလုုိက္၊ အမွားႀကိဳက္ၿပီး 
စရုုိက္မ်ိဳးစုုံ၊ အြန္လုုိင္းယုုံေသာ္
ေတြ႔ဆုုံရင္းႏွီး၊ အထင္ႀကီး၍ 
ပစၥည္းဥစၥာ၊ ဆုုံးတတ္ရာ၏။

စကားသာခ်ိဳ၊ သူေျပာဆုုိ၍
ထုုိထုုိဖုုံဖုုံ၊ လူကုုိယုုံေသာ္
အကုုန္ပုုံေပး၊ လြမ္းခ်င္ေသး၍ 
ငယ္ေသြးဘ၀၊ ပ်က္တတ္စြာ့၏။

အၾကြားတုုန္ခုုိက္၊ အေျမွာက္ႀကိဳက္ၿပီး
လူမိုုက္ဇာတ္ခုုံ၊ ေျပာတုုိ္င္းယုုံေသာ္
မ်ိဳးစုုံ၀င္ထြက္၊ လူႏွိပ္စက္၍
အသက္ခႏၶာ၊ ဆုုံးတတ္ရာ၏။

အြန္လုုိင္း သာခ်ိဳ၊ လူမုုိက္ကိုုမွ
ပုုိမုုိအားကုုိး၊ စီးပြါးတုုိးဟုု
ေမွ်ာ္ကုုိးယုုံစား၊ လြန္သနား၍
ခ်ိန္းထားေတြ႔ဆုုံ၊ ပစၥည္းပုုံေသာ္
(ခ်ိန္းထားေတြ႔ဆုုံ၊ လူကုုိပုုံေသာ္
ခ်ိန္းထားေတြ႔ဆုုံ၊ အသက္ပုုံေသာ္)
မ်ိဳးစုုံပစၥည္း၊ ဘ၀ေပး၍
ေသေဘးခါခါ၊ ေရာက္တတ္ရာသည္။

ကညာပုုရိ၊ ၾကားျမင္ရွိေလာ့။

(တုုံးဖလား သူႀကီးမင္း
၂၉ .၀၆.၂၀၁၄ ၁၄း၄၅ နာရီ)

/