Tuesday, 28 April 2015

ေလးသုုံးရွစ္ငါးေလးငါး


(၁)
ငရဲတိရစၦာန္ ၿပိတၱာဘ၀နဲ႔
သုုရကာယ ပါယ္ေလးသြယ္။

အသက္အႏၱရာယ္ အငတ္ေဘးနဲ႔
ေရာဂါေဘးမုုိ႔ ကပ္သုုံးစြယ္။

ငရဲတိရစၦာန္ ၿပိတၱာစလုုိ႔
ဒီဃအာယုု ျဗဟၼာႏြယ္။

ပစၥႏ ၱရာ ဒိ႒ိမွားနဲ႔
ဥာဏ္အားႏုုံခ်ိ နည္းလွတယ္။

ဘုုရားမဲ့ခ်ိန္ လူျဖစ္ညားမုုိ႔
ရွစ္ပါးရပ္ျပစ္ ေခၚရမယ္။

မ်ားလူအေပါင္း၊ ကင္းေစေၾကာင္း၊ ဆုုေတာင္းေအးဖိုု႔ရယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ခုုဘ၀ ကုုသလ ျပဳၾကပါစုုိ႔ကြယ္။


(၂)
ေရမီးမင္းရယ္ ခုုိးသူမ်ားႏွင့္
ေမြခံသားဆုုိး ရန္ငါးသြယ္။

ကာလခ်ိန္ခါ ဂတိလားလုုိ႔
ဥပဓိမွားတဲ့ ထုုိခ်ိန္၀ယ္။

ပေယာဂပါ ထပ္ကာေႏွာလုုိ႔
၀ိပတ္သေဘာ ထုုိေလးသြယ္။

ဥာတိမ်ိဳးႏြယ္ ေဘာဂါပ်က္ေတာ့
ေရာဂါဖက္လုုိ႔ သီလကြယ္။

ဒိ႒ိပ်က္ကာ အယူမွားလုုိ႔
ဗ်သတရား ငါးမ်ိဳးၾကြယ္။

မ်ားလူအေပါင္း၊ ကင္းေစေၾကာင္း၊ ဆုုေတာင္းေအးဖိုု႔ရယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ခုုဘ၀ ကုုသလ ျပဳၾကပါစုုိ႔ကြယ္။
..............အပါယ္ေလးပါး
၁။ နိရယ= ငရဲ
၂။ တိရစၦာန= တိရစၦာန္
၃။ ေပတ= ၿပိတၱာ
၄။ အသုုရကာယ= အသုုရကာယ္

ကပ္သုုံးပါး
သတၱႏၱရကပ္= အသက္ေဘး
ဒုုဗၻိကၡႏၱရကပ္= အငတ္ေဘး
ေရာဂႏၱရကပ္= အနာေရာဂါေဘး

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
၁။ ငရဲ
၂။ တိရစၦာန္
၃။ ၿပိတၱာ
၄။ ဒီဃာယုုနတ္= အသက္ရွည္ေသာျဗဟၼာမ်ား ( အသညသတ္ျဗဟၼာ အရူပျဗဟၼာမ်ား)
၅။ ပစၥႏၱရာစ္အရပ္
၆။ မိစၦာဒိ႒ိအယူ
၇။ ဥာဏ္ပညာမရွိျခင္း
၈။ ဘုုရားမပြင့္ခ်ိန္၌ လူျဖစ္ရျခင္း

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး
၁။ ေရ
၂။ မီး
၃။ မင္း
၄။ ခုုိးသူ
၅။ အေမြခံသားဆုုိးသမီးဆုုိးစေသာ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ

၀ိပတၱိတရားေလးပါး
၁။ ကာလ၀ိပတၱိ= မင္းဆုုိးမင္းညစ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ
၂။ ဂတိ၀ိပတၱိ= အပါယ္ေလးပါး၌ လားေရာက္ရျခင္း
၃။ ဥပဓိ၀ိပတၱိ= ရုုပ္အဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း
၄။ ပေယာဂ၀ိပတၱိ= အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာ သတိ၀ီရိယမရွိဘဲ ျပဳမူေျပာဆုုိႀကံစည္မႈ

ဗ်သနတရားငါးပါး
၁။ ဥာတိဗ်သန= ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း
၂။ ေဘာဂဗ်သန= စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း
၃။ ေရာဂဗ်သန= အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း
၄။ သီလဗ်သန= ကုုိယ္က်င့္သီလပ်က္စီးျခင္း
၅။ ဒိ႒ိဗ်သန= မွားယြင္းေသာ မိစၦာအယူကုုိ ယူျခင္း
.

Saturday, 25 April 2015

မဂၤလာတရား ေန႔စဥ္ပြါးတုုိးတက္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း အလုုံးစုုံေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာရရွိျခင္းတုုိ႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္တုုိ႔ကုုိ လြယ္ကူစြာ မွတ္သားႏိုုင္ေစရန္ ကဗ်ာလကၤာ ၃-ပုုိဒ္ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ကဗ်ာလကၤာ၏ ေအာက္ဖက္တြင္ မဂၤလာတစ္ပါးစီကုုိ အစဥ္လုုိက္ ေရတြက္ျပထားပါသည္။ ထုုိကဗ်ာလကၤာ ၃-ပုုိဒ္ကိုု အာဂုုံရရွိရုုံမွ်ျဖင့္ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာတရားတုုိ႔ကုုိ အလြတ္မွတ္သားနုုိင္မည္ျဖစ္ေလသည္။ ထုုိ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာတရားတုုိ႔ကုုိ ေလ့လာ သိရွိ က်င့္ႀကံ အားထုုတ္ၿပီးသကာလ တုုိးတက္-ႀကီးပြါး-ေအာင္ျမင္-ခ်မ္းသာႏိုုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုု ျပဳေပးလုုိက္ပါသည္။ ။ 

(၁)
............................

လူမုုိက္ေတြကိုု ေ၀းကြာေရွာင္းလုုိ႔
လူေကာင္းကုုိဘဲ ေပါင္းရမယ္။


ပူေဇာ္ထုုိက္သူ ပူေဇာ္ေပးလုုိ႔
ေနရာေရြးစုုိ႔ သင့္ရာ၀ယ္။

ေရွးကကုုသုုိလ္ ျပဳခဲ့အားႏွင့္
နွစ္ပါးကုုိယ္စိတ္ ေကာင္းရမယ္။

အၾကားအျမင္ လက္မႈအတတ္ႏွင့္
ေကာင္းစြာက်င့္အပ္ ၀ိနည္းရယ္။

ေကာင္းစကားကုုိ ေျပာကာၾကားလုုိ႔
မိဘမ်ားကုုိ လုုပ္ေကၽြးမယ္။

သမီးႏွင့္သား ဇနီးမယားကုုိ
ေထာက္ပံ့ထားလုုိ႔ ျပဳစုုကြယ္။

ရႈပ္ေထြးမႈကင္း၊ လြန္သန္႔ရွင္း၊ ျပဳျခင္းထုုိသုုိ႔ႏွယ္။

အဲဒါမွ ဗုုဒၶ ေဟာျပ မဂၤလလူက်င့္ဖြယ္။


(၂)
........
ေပးကမ္းျခင္းဟာ မဂၤလာတစ္ပါးကြဲ႔
သုုစရုုိက္တရားလဲ က်င့္ရမယ္။


ေဆြမ်ုိဳးေတြကိုု ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္

ျပစ္ကင္းတာလဲ လုုပ္ေပါ့ကြယ္။ 


စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္ မေကာင္းမႈမ်ားကုုိ
နွစ္ပါးကုုိယ္ႏႈတ္ ထပ္ေရွာင္မယ္။

မူးယစ္ေသစာ ေရွာင္ကာရွားလုုိ႔
ကုုသုုိလ္တရားလဲ သတိရကြယ္။

ရုုိေသထုုိက္သူ ရုုိေသေပးလုုိ႔
နွိမ့္ခ်ေပးေပါ့ ကုုိယ့္ကုုိ၀ယ္။

ေရာင့္ရဲလြယ္ကာ ေက်းဇူးတရားကိုု
အထူးအားျဖင့္ သိရမယ္။

သင့္ေလ်ာ္ခ်ိန္မ်ား၊ ျမတ္တရား၊ နာၾကားထုုိသုုိ႔ႏွယ္။

အဲဒါမွ ဗုုဒၶ ေဟာျပ မဂၤလလူက်င့္ဖြယ္။


(၃)
.........
သည္းခံျခင္းဟာ အျမတ္ဆုုံးကြဲ႔
ဆုုိဆုုံးမလဲ လြယ္ရမယ္။


ရဟန္းသံဃာ ဖူးေျမွာ္ေရးႏွင့္

ေဆြးေႏြးတရား သင့္ခ်ိန္၀ယ္။


တပေခၚဆုုိ က်င့္ဖြယ္သေဘာနွင့္
ျမတ္ေသာက်င့္လဲ က်င့္ရမယ္။

ေလးပါးသစၥာ သိျမင္ၿပီးလုုိ႔
နိဗၺာန္ခရီးသုုိ႔ ေရာက္ဖုုိ႔ကြယ္။

ေတြ႔ႀကံဳေလရာ ေလာကဓံတရားကုုိ
တုုန္လႈပ္ျငားလဲ မရွိတယ္။

စုုိးရိမ္ေ၀းကြာ ျမဴေတြရွင္းလုုိ႔
ေဘးကင္းစြာဘဲ ေနၾကမယ္။ 

သုုံးဆယ့္ရွစ္ပါး၊ ထုုိတရား၊ မွတ္သားထုုိသုုိ႔ႏွယ္။

အဲဒါမွ ဗုုဒၶ ေဟာျပ မဂၤလလူက်င့္ဖြယ္။

.......................................


(၁)
........

၁။ လူမုုိက္ကိုု မေပါင္းသင္းျခင္း
၂။ လူေကာင္း(ပညာရွိ)ကိုု ေပါင္းသင္းျခင္း

၃။ ပူေဇာ္ထုုိက္သူကိုု ပူေဇာ္ျခင္း

၄။ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ အရပ္၌ ေနရျခင္း

၅။ ေရွးက ျပဳခဲ့ဖူးသည့္ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္ရွိျခင္း

၆။ ကိုုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကိုု ေကာင္းစြာထားျခင္း
၇။ အၾကားအျမင္ဗဟုုသုုတရွိျခင္း
၈။ လက္မႈအတတ္ကုုိ တတ္ျခင္း
၉ ။ သင္အပ္က်င့္အပ္သည့္ ၀ိနည္းတရားရွိျခင္း
၁၀။ ေကာင္းေသာစကားကုုိ ေျပာဆုုိျခင္း
၁၁။ အမိကုုိ လုုပ္ေကၽြးျခင္း ***
၁၂။ အဖကိုု လုုပ္ေကၽြးျခင္း ***

၁၃။ သားသမီးဇနီးမယားတုုိ႔ကုုိ လုုပ္ေကၽြးျခင္း
၁၄။ အမႈကိစၥတုုိ႔၌ ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိျခင္း

(၂)
.......
၁၅။ ေပးကမ္းျခင္း
၁၆။ သုုစရုုိက္တရားကိုု က်င့္ျခင္း
၁၇။ ေဆြမ်ိဳးတုုိ႔အား ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ျခင္း
၁၈။ အျပစ္မရွိေသာ အမႈကိစၥတုုိ႔ကိုု လုုပ္ျခင္း
၁၉ ။ မေကာင္းမႈကုုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ ကုုိယ္ႏႈတ္တုုိ႔ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း***
၂၀။ ေသရည္ေသရက္(မူးယစ္ေဆး၀ါး) ေသာက္ျခင္းသုုံးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
၂၁။ ကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔၌ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္း
၂၂။ ရုုိေသထုုိက္သူကုုိ ရုုိေသျခင္း
၂၃။ မိမိကုုိယ္ကိုု နွိမ့္ခ်ျခင္း
၂၄။ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း
၂၅။ ေက်းဇူးတရားကိုု သိတတ္ျခင္း
၂၆။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္၌ တရားဓမၼနာၾကားျခင္း

(၃)
......
၂၇။ သည္းခံျခင္း
၂၈။ ဆုုိဆုုံးမလြယ္ျခင္း
၂၉ ။ ရဟန္းသံဃာတုုိ႔အား ဖူးျမင္ရျခင္း
၃၀။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ တရားဓမၼေဆြးေႏြးျခင္း
၃၁။ တပေခၚမည္ေသာ အက်င့္ကုုိ က်င့္ျခင္း (သီလ)
၃၂။ ျဗဟၼစရိယမည္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုုိ က်င့္ျခင္း (သမထ၊ ၀ိပႆနာ)
၃၃။ သစၥာေလးပါး သိျမင္ျခင္း
၃၄။ နိဗၺာန္သုုိ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း
၃၅။ ေလာကဓံတရားတုုိ႔၌ တုုန္လႈပ္မႈ မရွိျခင္း
၃၆။ ေလာကဓံတရားတုုိ႔၌ စုုိးရိမ္ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း
၃၇။ ေလာကဓံတရားတုုိ႔၌ ရာဂစေသာ ျမဴမရွိျခင္း
၃၈။ ေလာကဓံတရားတုုိ႔၌ ေဘးရန္ကင္းရွင္းျခင္း


***မွတ္ခ်က္။
(အခ်ိဳ႔က အမွတ္-၁၉ ျဖစ္သည့္ "မေကာင္းမႈကုုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ ကုုိယ္ႏႈတ္တုုိ႔ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း" တုုိ႔ကိုု မဂၤလာ ၂-ပါးအျဖစ္ ယူၾကၿပီး အမွတ္-၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ျဖစ္သည့္ "အမိကုုိ လုုပ္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ အဖကိုု လုုပ္ေကၽြးျခင္း" မဂၤလာ ၂-ပါးကိုု ေပါင္းကာ "မိဘကုုိ လုုပ္ေကၽြးျခင္း"ဟုု မဂၤလာ ၁-ပါးတည္းသာယူၾက၏။ ေရတြက္ၾက၏။ 


သုုိ႔ေသာ္..."မေကာင္းမႈကုုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ ကုုိယ္ႏႈတ္တုုိ႔ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း" ကိုု မဂၤလာတစ္ပါးတည္းအျဖစ္ ေရတြက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အ႒ကထာႏွင့္ ညီေလ၏) ဟုု သေျပကန္ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီး၏ ပဥၥမအႀကိမ္ထုုတ္ ပရိတ္ႀကီးနိႆယသစ္ စာမ်က္ႏွာ-၁၄၁၌ ဆုုိထားေလ၏။.........................................................................................................သေဗၺသတၱာ အေ၀ရာ ေဟာႏၱဳ
...............................................................................................................သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား)
.............................................................................................................၂၅.၀၄.၂၀၁၅ စေနေန႔
..............................................................................(တုုံးဖလားရြာ လလိတမုုနိေစတီ ဌပနာပိတ္မဂၤလာအခါေတာ္ေန႔)

.