Monday, 1 September 2014

ဘေလာ့ပုုိ႔စ္တင္ရန္ စိန္ေခၚျခင္း
ခုုတေလာ ကမၻာတ၀ွမ္းလုုံး ေခတ္စားေနသည့္ Ice-Bucket-Challenge ကုုိ စိတ္၀င္စားေနမိသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိန္ေခၚၿပီး ေရခဲေရျဖင့္ ဦးေခါင္းေပၚမွ ေနၿပီး တကုုိယ္လုုံးသုုိ႔ ေလာင္းခ်ရသည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရ ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ ေရခ်ိဳးကန္၊=ေရကန္၊ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္၊ ပင္လယ္ စသည္တုုိ႔ထဲသိုု႔ ခႏၶာကုုိယ္ကိုု စိမ္နစ္ရသည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ လုုပ္ျခင္းသည္ အခ်ီးႏွီးအလဟႆေတာ့မဟုုတ္။ Amyotrophic Lateeral Sclerosis အမည္ရွိ ေရာဂါ ခံစားေနရသူတုုိ႔ကုုိ ကိုုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ေပးဖုုိ႔ႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြကုုသေရးသုုေတသန အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ ရံပုုံေငြ ရွာေပးျခင္းျဖစ္၏။ ထုုိ Ice-Bucket-Challenge ကိုု အစပ်ိဳးခဲ့ရာႏိုုင္ငံမွာ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျဖစ္သည္။

ထုုိေရာဂါသည္ သြက္ခ်ာပါဒမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၾကြက္သားမ်ား ေသသြားကာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ စားမ်ိဳျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းတုုိ႔ ခက္ခဲလာၿပီး ေနာက္ဆုုံး၌ ေသဆုုံးရသည္အထိ ျဖစ္ပြါးတတ္ပါသည္။ ထုုိေရာဂါ၏ ခံစားမႈတုုိ႔မွာ ေရခဲေရျဖင့္ နာရီမ်ားစြာ အေလာင္းခံရျခင္း အစိမ္ခံရျခင္းကဲ့သုုိ႔  ခံစားရေသာ ပုုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္တုုိ႔ကိုု သနားညွာတာနားလည္မႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုုိ  Ice-Bucket-Challenge ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ Ice-Bucket-Challenge သည္ ၂၀၁၄ ဂ်ဴလုုိင္-ၾသဂုုတ္လမ်ားတြင္ ကမၻာတ၀ွမ္း ေရပန္းစားလာခဲ့သည္။ 

စိန္ေခၚပုုံမွာ မိမိကိုုယ္ကုုိ ေရခဲေရျဖင့္ ေလာင္းၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ အေလာင္းခံၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရစိမ္ၿပီး မိမိရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆြမ်ိဳးတုုိ႔ကိုု နာမည္ထုုတ္ေဖာ္ၿပီး စိန္ေခၚရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္... က်ေနာ္ အန္တီတင့္ ဆရာဟန္ ကမုုိးသက္ တုုိ႔ကိုု စိန္ေခၚပါတယ္.. ဆုုိၿပီး မိမိကုုိယ္ကုုိ ေရခဲေရေလာင္းရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရထဲ ဆင္းစိမ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိက့ဲသုုိ႔ စိန္အေခၚ ခံရသူတုုိ႔သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိမိ ထပ္မံစိန္ေခၚလုုိသူမ်ားကိုု နာမည္ထုုတ္ေဖာ္ စိန္ေခၚၿပီး ကိုုယ္တုုိင္လည္း ေရခဲေရျဖင့္ေလာင္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေရခဲေရထဲစိမ္ျခင္းတုုိ႔ကိုု ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔မဟုုတ္ပါက ရံပုုံေငြ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အမွန္မွာ စိန္ေခၚခံရသူသည္ စိန္ေခၚသည့္အတုုိင္း ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဆယ္သာ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ စိန္ေခၚမႈအတုုိင္း မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ (ေရခဲေရျဖင့္ မေလာင္းႏိုုင္ မစိမ္ႏုုိင္) ပါက  အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ရာတိတိ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆုုိလုုိသည္မွာ စိန္အေခၚခံရသူသည္ စိန္ေခၚမႈအတုုိင္း လုုပ္ႏိုုင္သည္ ျဖစ္ေစ မလုုပ္ႏိုုင္သည္ျဖစ္ေစ ရံပုုံေငြ ေပးလွဴရမည္ ျဖစ္သည္။ အနည္းနဲ႔ အမ်ားသာ ကြာသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေစတနာအေလွ်ာက္ အလွဴေငြမ်ားစြာ လွဴဒါန္းလုုိကလည္း လွဴဒါန္းႏိုုင္ပါသည္။ 
......

BPP (Blog-Post-Published) Challenge ျဖစ္ေပၚလာပုံ..
ထုုိအထက္ပါ Ice-Bucket-Challenge ကိုု အတုုယူၿပီး  ဘကုုန္းရြာ (ျမန္မာဘေလာ့) ေလး စည္ကားတုုိးတက္လာရန္ စဥ္းစားမိလာသည္။ ဘကုုန္းရြာေလးသည္ ၂၀၀၈-၂၀၁၁ ေလာက္ထိ စည္းကားသိုုက္ၿမိဳက္ လာခဲ့သမွ် ထုုိကာလ ေနာက္ပုုိင္း၌ တစတစ ေျခာက္ေသြ႔၍ လာေလသည္။ ဖဦးထုုပ္ရြာ (ေဖ့ဘုုတ္စ္) ေလး စည္ကားလာၿပီး ေနာက္ၿပီး ဘကုုန္းရြာသူ ရြာသားမ်ား ဖဦးထုုပ္ရြာသုုိ႔ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုုရာ ေရႊ႔ေျပာင္းကုုန္ၾကသည္မွာလည္း ဘကုုန္းရြာ ဆုုတ္ယုုတ္ရျခင္း၏ ႀကီးမားလွစြာေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုု ျဖစ္ေပသည္။ 

မည္သူ႔မည္သူ႔ကိုုမွ အျပစ္မေျပာလုုိပါ။ အဆင္ေျပရာေဒသ၌ က်က္စားက်င္လည္တတ္ၾကသည္မွာ တိရစၦာန္အစ လူနတ္ျဗဟၼာအဆုုံး=သတၱ၀ါအားလုုံးတုုိ႔၏ ဓမၼတာႀကီးတစ္ခုု မဟုုတ္ပါေလာ။ သုုိ႔ေသာ္ မိမိေမြးဖြားရာေဒသ ဘကုုန္းရြာေလးကုုိ ေမ့ထားၾကသည္ကိုုေတာ့ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမဆုုံး  ျဖစ္ရေလသည္။ ႏိုုင္ငံအသီးသီး၌ ႀကီးပြါးတုုိးတက္ေနၾကသည့္ ဘကုုန္းရြာသူ ရြာသားမ်ားကိုု လြမ္းဆြတ္သတိရ၍လည္း ေျဖမဆည္ႏုုိင္ျဖစ္ရသည္။ အတိတ္က သူတုုိ႔၏ လက္ရာလွလွမ်ားကိုု တဖန္ခံစားထိေတြ႔ လုုိမိသည္။ သူတုုိ႔၏ အႏုုအရြအလွတုုိ႔ႏွင့္ ေ၀းကြာေနရသည့္အတြက္ စာေပရသသြက္ခ်ာပါဒ ျဖစ္ေနမိသည္။ ဘကုုန္းရြာခ်စ္သူပီပီ ဘကုုန္းရြာသူရြာသားတုုိ႔၏ လက္ရာမြန္ေလးမ်ားကုုိ မစားသုုံးရသည့္အတြက္ အကန္းကဲ့သုုိ႔ အဆြ႔ံကဲ့သုုိ႔ အအကဲ့သုုိ႔ အရူးကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထုုိကဲ့သုုိ႔ ဘကုုန္းရြာျဖစ္ လက္ရာလွလွမ်ား ရွားပါးလာမႈအတြက္ စာေပရသသြက္ခ်ာပါဒ ခံစားေနရျခင္းသည္ "စာတတ္ေျမာက္ခ်င္ပါလွ်က္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ အရပ္ေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုုိ႔ ကြာဟခ်က္အရ စာေပမတတ္ေျမာက္ရွာေလေသာ သူတုုိ႔ႏွင့္  အဆင့္နိမ့္စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦအတြင္းတုုိ႔၌ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာ့ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား၏ သိမ္ငယ္၀မ္းနည္း ေနရသည့္ ခံစားမႈ" တုုိ႔ႏွင့္ ထပ္တူက်ေလသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ပညာေရးခ်ိဳ့တဲ့ ရွာေလေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကိုု ကုုိယ္ခ်င္းစာ နားလည္ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ ဤ BPP-Challenge အစီအစဥ္ကိုု စတင္လုုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

စီစဥ္ပုုံမွာ မိမိကိုုယ္တုုိင္ ဘေလာ့ေပၚ၌ ပုုိ႔စ္တစ္ပုုဒ္တင္ၿပီး မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘေလာ့ဂါမ်ားကိုု အမ်ားဆုုံး ဆယ္ေယာက္အထိ စိန္ေခၚရန္ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေခၚခံရသူတုုိ႔သည္လည္း ဘေလာ့ေပၚ၌ ပုုိ႔စ္တစ္ပုုဒ္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ တုုန္႔ျပန္ရာ၌လည္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘေလာ့ဂါ အမ်ားဆုုံး ဆယ္ေယာက္အား ထပ္မံ၍ စိန္ေခၚႏိုုင္ပါသည္။ အခ်ိန္မီ မတုုန္႔ျပန္ႏိုုင္ပါက ကေလးပညာေရးအသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုုခုုအား အလွဴေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးလွဴရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘကုုန္းရြာေလးစည္ကားလာၿပီး ပညာရည္ေသာက္သုုံးေနေသာ ျမန္မာ့ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ပညာေရး ရံပုုံေငြ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္ဆုုိလွ်င္ ၀မ္းသာမဆုုံး တၿပဳံးၿပဳံး ျဖစ္ေနမိမွာ ေသခ်ာပါေတာ့သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေအာက္ပါအတိုုင္း အၾကမ္းဖ်င္း ျပဳလုုပ္ထားပါသည္။ လုုိအပ္သည္မ်ားကိုု ထပ္ျဖည့္ေပးၾကရန္လည္း ေတာင္းခံပါသည္။ 


၁။ ဘေလာ့ဂါတစ္ေယာက္ တစ္ခါ BPP-Challenge လုုပ္လွ်င္ ဆယ္ေယာက္ထက္ ပုုိၿပီး မလုုပ္ရ။

၂။ BPP-Challenge လုုပ္ထားေၾကာင္း အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းၾကား၍ ရႏုုိင္သည့္ ဘေလာ့ဂါတုုိ႔ကုုိသာ BPP-Challenge လုုပ္ရမည္။

၂။ BPP-Challenge အလုပ္ခံရသူသည္ BPP-Challenge လုုပ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဘေလာ့ေပၚ၌ ပိုု႔စ္တစ္ပုုဒ္ တင္ရမည္။

၃။ BPP-Challenge အလုပ္ခံရသူသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းစဥ္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အေၾကာင္းအရာတုုိ႔ကိုု ေရးႏိုုင္သည္။

၄။ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပုုိ႔စ္ မတင္ႏိုုင္ပါက မိမိႏွစ္သက္ရာ  ပညာေရးလုုပ္ငန္းသုုိ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ သက္ဆုုိင္ရာေငြေၾကး အလွဴေငြကုုိ ေပးလွဴရမည္။ (ထုုိထက္ပုုိ၍ ေပးလွဴလုုိပါကလည္း လက္ခံပါသည္)။ (ျမန္မာမုုဒိတာအဖြဲ႔၀င္ပီပီ ဦးစြာအေနျဖင့္ ျမန္မာမုုဒိတာသုုိ႔ ေပးလွဴရန္ဟုု အႀကံျပဳခ်င္သည္)။ း)

၅။ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုုပ္ၿပီးေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားကိုုလည္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္လြန္ပါက ထပ္မံ၍ BPP-Challenge လုုပ္ႏုုိင္သည္။

၆။-BPP-Challenge လုုပ္ျခင္းကိုု တစ္ခုုမက မ်ားစြာ ၿပိဳင္တူ ခံရလွ်င္ အားလုုံးအတြက္ ပုုိ႔စ္တစ္ပုုဒ္ ေရးၿပီးတုုန္႔ျပန္ပါက အလုုပ္ၿပီးေျမာက္သည္ဟုု မွတ္ယူပါမည္။ 

၇။-မိမိ BPP-Challenge လုုပ္ထားသူမ်ားကိုု အသိေပးရာ၌ တဂ္(Tag) လုုပ္ထားသည္ဟုု မသုုံးဘဲ ခ်ဲလင့္  (Challenge) လုုပ္ထားသည္ဟုု အသုုံးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ပုုိ႔စ္တင္ၿပီးေၾကာင္း အသိေပးရာ၌ ပိုုမုုိျမန္ဆန္စြာ စာဖတ္သူထံ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ေရာက္ရွိေစရန္ https://www.facebook.com/groups/mbcdays/ သုုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အသိေပးေစလုုိပါသည္။ ထုုိေဖ့စ္ဘုုတ္ကိုုလည္း မိမိတုုိ႔ကိုုယ္ပိုုင္ ေဖ့စ္ဘုုတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေစလုုိပါသည္။

၉။ မိမိကတဖန္ ျပန္ၿပီး ခ်ဲလင့္ျပန္လုုပ္ရာတြင္ ခ်ဲလင့္လုုပ္ခံထားရသူမ်ား အခ်ိန္မီ သိရွိေစႏုုိင္ရန္အတြက္ အထက္ပါ ေဖ့စ္ဘုုတ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုုိသူတုုိ႔၏ ဘေလာ့စီေဘာက္စ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုုိသူတုုိ႔၏ ဘေလာ့ေနာက္ဆုုံးပုုိ႔စ္၌ ကြန္မင့္ေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသိေပးၾကေစလုုိပါသည္။

၁၀။=Ice-Bucket-Challenge ႏွင့္BPP-Challenge တုုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္မွာ Ice-Bucket-Challenge အလုုပ္ခံရသူသည္ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ႏုုိင္လွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာ၊ မတုုန္႔ျပန္ႏုုိင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးလွဴရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း BPP-Challenge အလုုပ္ခံရသူမွာ ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္ႏိုုင္လွ်င္ အလွဴေငြ ေပးလွဴရန္ မလုုိေပ။ မတုုန္႔ျပန္ႏုုိင္မွသာ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးလွဴရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁ ။ လုုိအပ္ပါက အမ်ားစုု သေဘာတူညီမႈျဖင့္ စည္းကမ္း အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။
.....


သူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဦးစြာ ပထမ ေစ်းဦးေပါက္ ေအာက္ပါ ဘေလာ့ဂါမ်ားအား BPP-Challenge လုုပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တုန္႔ျပန္ေပးၾကေစလုုိပါသည္။  


သေဘာမတူပါကလည္း မည္သုုိ႔မွ် စိတ္တြင္းမရွိပါ။ အတင္းအၾကပ္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါကလည္း ေတာင္းပန္ပါသည္။ ဘကုုန္းရြာေလး စည္ကားဖုုိ႔လုုိရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား)

.

21 comments:

Anonymous said...

အဟြတ္ ခ်ဗ်ာ

ပံု

မစိန္တင္

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

အားေပးလွ်က္ပါ ... အကိုေရ.. :)

မိုးသက္ said...

စာမြဲပီးမွ
သင့္
ငမိုး :)

စံပယ္ခ်ိဳ said...

သာဂ်ီးမင္း
အားေပးပါေၾကာင္း.............

ဟန္ၾကည္ said...

ဖြဘုတ္ေပၚမွာ tag လုပ္ၿပီး ေအာ္မွ ပိုပီျပင္ေတာ့ေပမေပါ့ သူႀကီးမင္းရဲ႕...ဘကုန္းရြာကေန ေအာ္ေနရင္ လူသိပ္မၾကားေတာ့ဘူးဗ်...

ေလာေလာဆယ္မွာ ဖဦးထုပ္က ဘကုန္းထက္ ပိုၿပီး တိုက္ရိုက္က်ေနေတာ့ သူ႔ဆီမွာ သတင္းပို႔မွ အကုန္လံုး သိတာဆိုေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ပါ ၀ိုင္းေအာ္ေပးမဗ်ာ...

စုခ်စ္ said...

ေရးမယ္... ေရးမယ္... အဲ့သာမွ ဘေလာ့မွာ ျပန္ေရးျဖစ္မွာ... ေက်းဇူး အထူး တဂ်ီးမင္း... :)

Ma Tint said...

ဘေလာ့နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ စိန္ေခၚရင္ တိမ္ေပၚအထိလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕ သူႀကီးမင္းေရ.. ေရခဲေရနဲ႔ ေခါင္းေပၚကေလာင္းတဲ့ စိန္ေခၚတာဆိုရင္ေတာ့ ဘြာေတး တီတင့္က ေအးတာကိုေၾကာက္တယ္ $ 10 ေပးပါ့မယ္ :P စာအေရးေကာင္းတဲ့ သူႀကီးမင္းကို ေက်းဇူးအရမ္းတင္သြားၿပီ ရန္ကုန္အလည္ေရာက္လို႔ကေတာ့ သူႀကီးမင္းမအားလဲ တီတင့္စားစရာေတြ သူႀကီးမင္းရွိရာကို အေရာက္သြားပို႔မယ္။ ကိုယ္စိန္ေခၚတာကို စိန္ေခၚခံရသူသိေအာင္ ဖဘရြာကို၀င္ၿပီး ေအာ္။ ၿပီးေတာ့ စိန္ေခၚခံရသူရဲ႕ဘေလာ့မွာရွိတဲ့ စီပံုးျဖစ္ျဖစ္ စီပံုးမရွိရင္ သူတင္ထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးပုဒ္ရဲ႕ ကြန္မန္႔မွာျဖစ္ျဖစ္ ေအာ္။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင္ ပိုသိလြယ္မယ္ထင္တယ္ သူႀကီး။ ဘာေျပာေျပာ သူႀကီးမင္းရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ေလးကို သေဘာက်တယ္။

ေဆြေလးမြန္ said...

ပို႕(စ္) အသစ္ေလးေတြ ဖတ္ရခ်ည္ေသးရဲ႕

blackroze said...

ေရးမယ္ေလ ..ေရးတာေပါ့ ..ခဏေတာ့ေစာင့္ေပး

သက္တန္႔ခ်ိဳ said...

ခ်သာခ်ဗ်ာ ဂြတ္မယ္ထင္ရင္ဒူးသာဒူးဗ်ိဳ႕

ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔) said...

ေဒၚစိန္တင္
အဟြတ္ဆိုုၿပီး က်န္းမာေရး မေကာင္းတာကုုိ အေၾကာင္းျပ မေရးဘဲ မေနနဲ႔ ၅၀၀၀ ေတြ မ်ားသြားမယ္ေနာ း)

အိန္ဂ်ယ္
အားလဲေပး ေရးလဲေရး း)

ကမုုိးသက္
စာေမးပြဲ ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေလး ေနာ း)

စံပယ္ခ်ိဳ
အားေပးတာတင္ မလုုပ္နဲ႔ အလွည့္က်ရင္ေတာ့ မႏြဲ႔ၾကစတမ္းေနာ။ ေနာက္ဆုုိ ခ်ဲလင့္ေတြ လာလိမ့္မယ္ း)

ဆရာဟန္
ေက်းဇူးဘဲဗ်ာ ၀ိုုင္း၀န္းႏိုုးေဆာ္ေပးလုုိ႔။

စုုခ်စ္သူ
ေရးမယ္ ေရးမယ္ ဆုုိၿပီး အားရပါးရ ေျပာၿပီး ေပ်ာက္မသြားနဲ႔ဦး း)

တီတင့္
တီတင့္လက္ရာေတြ စားရေခ်ေသးရဲ့။ း)
တီတင့္ေျပာသလိုုဘဲ...စိန္ေခၚခံရသူေတြကိုု ဖဘထဲ သြားေအာ္မွ ပုုိအဆင္ေျပမယ္ေနာ္။ ဒါမွ မဟုုတ္ရင္လဲ စီပံုုးတုုိ႔ ေနာက္ဆုုံးပုုိ႔စ္တုုိ႔မွာေပါ့။
ဒီလုုိေလးဆုုိရင္ ပုုိမေကာင္းမလား မသိဘူး။ စိန္ေခၚခံရသူေတြ သိေစဖုုိ႔နဲ႔ စိန္ေခၚထားတာကိုု တုုန္႔ျပန္တာတုုိ႔ကိုု တီတင့္ လုုပ္ထားတဲ့ ဖဘ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမမ်ားကြန္မင့္ေပးေန႔ မွာ သြားတင္ေပးၾကေစလုုိပါတယ္..လုုိ႔ စည္းကမ္းတစ္ခ်က္ ထပ္တုုိးလုုိက္ရင္ ပိုုေကာင္းမယ္ထင္တယ္ေနာ။ အဲဒီ ဖဘကိုုလဲ ဖဘရွိတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြ အက္ဒ္ေပးၾကပါလုုိ႔ ေတာင္းပန္သမႈျပဳၿပီးေပါ့။

ေဆြေလးမြန္
ဖတ္ဖုုိ႔သာ ျပင္ထားေတာ့ေနာ္။ အဲ.. ဒါေပမဲ့ ေရးဖုုိ႔လဲ ေမ့မေနနဲ႔ဦး း)

ဘလက္ရုုိ႔စ္
ေရးမယ္လုုိ႔ ကတိေပးထားၿပီးၿပီေနာ္ ၀က္မေလး။ ေနာက္မွ ေျပးေရွာင္မေနနဲ႔ း)

သက္တန္႔ခ်ိဳ
ခ်သာခ်ဗ်ာ အျပင္ ခ်မယ္ေရးမယ္ေလးလဲ လုုပ္ေပးပါဦး း)

သက္ေဝ said...

ဂလိုုလား... ႏွစ္ပတ္ တစ္ပုုဒ္ဆိုုေတာ့ ေအးေဆးပါ... ဟဟဟိ

သက္ေဝ said...

ဂလိုုလား... ႏွစ္ပတ္ တစ္ပုုဒ္ဆိုုေတာ့ ေအးေဆးပါ... ဟဟဟိ

နန္းေရႊမံႈ said...

စာေရးေကာင္းတဲ့ဘေလာ့ဂါေတြကုိသိခြင့္ရလုိ႔ ေက်းဇူးပါသူႀကီးမင္းေရ...။ သူႀကီးမင္းပီသပါေပတယ္သူႀကီးမင္းရယ္...။ ရြာသူရြာသားေတြကုိႏႈိးေဆာ္ပံုမ်ား မလုပ္မေနရလဲမဟုတ္သလုိ မလုပ္ပဲလဲ ေနလုိ႔မရေအာင္ႏႈိးေဆာ္တတ္ပါေပတယ္။ ဘေလာ့ရြာႀကီး စည္စည္ကားကားနဲ႔ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းလာအံုးမွာေတာ့ ျမင္းေရာင္းမိပါေသးရဲ႕...

rose of sharon said...

Aunty Tint name is on top of the list, heehee

Good Idea brother, Brovo (Y)

မိုးညခ်မ္း said...

BPP Challenge post မ်ား လိုက္လံဖတ္ရန္အသင့္ … ဟီးး ၅၀၀၀ လွဴခ်င္ရင္ အမီးတို႔အဖြဲ႕ကိုလည္း လွဴလို႔ရတယ္ေနာ္(ေၾကာ္ျငာဝင္တာ) … :P … blog ရြာေလး ျပန္လည္စည္ကားလာဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္လ်ွက္ပါ … :)

လရိပ္အိမ္ said...

ငယ္ငယ္တုန္းက ခိုတမ္းကစားလိုမ်ိဳးေပါ့။ သိပ္ေတာ့မတူဘူးထင္ပ။
:)

သဒၶါလိႈင္း said...

ပိုစ့္ေလးကို ခုမွ ဖတ္ရတာ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ သူႀကီးမင္း.
ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး အရမ္းေကာင္းပါတယ္.
ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း သဒၶါ႕နာမည္ေလးေတြ႔လို႔ ၿပံဳးသြားရပါတယ္.. ႀကိဳးစားမွာပါ...
(ဘကုန္းရြာေလးစည္ကားလာမွာမို႔ သူႀကီးမင္းရဲ႕အႀကံကိုႀကိဳဆိုပါတယ္..)
သတိတရအတြက္ ေက်းဇူး...

ခင္မင္လ်က္
သဒၶါ

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ဒီလိုေလး အရွိန္အဟုတ္ျမွင့္လိုက္ေတာ့လည္း
တမ်ိဳးေကာင္းတာေပါ့ ရွင္
စာေလးေတြဖတ္ခြင့္ရတာေပါ့
အားလံုးက အရည္အခ်င္းရွိၾကသူေတြပါ
ေဖ့ဘုတ္မွာပဲ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေပ်ာ္ေနၾကေတာ့
စာေကာင္းေကာင္းေရးဖို ့စိတ္မကူးၾကေတာ့ဘူး
ခုေတာ့ အစီအစဥ္ေကာင္းေလးျဖစ္သြားတာ
သူၾကီးမင္းတို ့ မတင့္တို ့ကိုေက်းဇူးတင္မိတယ္
ေသြးေတာ့လည္း ထက္ၾကတာေပါ့ရွင္
ဒီတိုင္းပစ္ထားရင္ သံေခ်းတက္ကုန္မွာေပါ့
၀မ္းပန္း တသာ အားေပးတယ္ ရွင္

mabaydar said...

အစ္ကို အဲလို Challenge လုပ္ေနမွန္း မသိဘူး... ဒီလိုပဲေရးခ်င္မိလို႔ ေရးလိုက္တာ... မေဗဒါဘေလာ့ကေတာ့ ပိုစ့္ေတြအမ်ားၾကီးမေရးျဖစ္ေပမဲ့ ၁လ အနည္းဆံုး ၁ပုဒ္ေတာ့ တက္ပါတယ္... ဘေလာ့ရြာၾကီး အရင္လို မစည္ကားေတာ့တာလဲ စိတ္မေကာင္းဘူး... ခုလို အစ္ကို Challenge လုပ္တာ ေကာင္းတယ္... အားေပးတယ္.. မေဗဒါဘေလာ့ကို မေမ့ေသးပဲ လာဖတ္သြားတဲ့အတြက္လဲ ေက်းဇူးပါ...

ေမာင္မ်ိဳး said...

သူၾကီး အၾကံ အရမ္းမိုက္တယ္ း)